Algemene voorwaarden

Herroeping
Download hier het formulier als u de overeenkomst via http://www.mbitz.nl/catalogus/ wilt herroepen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden M.BitZ V.O.F.

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, servicecontracten en overeenkomsten, zulks zowel ter zake van het verrichten van (beheer)werkzaamheden als ten behoeve van de levering van zaken door M.BitZ V.O.F. (hierna: M.BitZ) aan haar opdrachtgevers en afnemers (hierna: de klant).
  2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
  3. De toepasselijkheid van inkoop-, levering of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door M.BitZ afgewezen.
  4. In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2 Offertes, overeenkomsten en prijzen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van M.BitZ zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door een bevoegd vertegenwoordiger van M.BitZ. Voor werkzaamheden waarbij gezien de aard en de omvang daarvan geen offerte of overeenkomst wordt toegezonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

2.3 M.BitZ behoudt ten alle tijden het recht voor een offerte in te kunnen trekken, zulks evenzeer onverwijld na aanvaarding van de offerte door de klant.

2.4 Offertes van M.BitZ hebben een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.5 Alle door M.BitZ genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege opgelegde heffingen, rechten of lasten.

2.6 Per 1 januari van ieder jaar worden de prijzen door M.BitZ geïndexeerd. Deze indexatie is ook van toepassing op reeds overeengekomen (periodieke) servicecontracten en overeenkomsten.

2.7 Betaling dient te geschieden op het door M.BitZ aan te wijzen bankrekening- of gironummer. De betaling van facturen van M.BitZ dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Voorts is compensatie, aftrek of verrekening door de klant niet toegestaan.

2.8 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van gehele betaling, is de klant aan M.BitZ een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van M.BitZ om volledige schadevergoeding te vorderen.

2.9 In het geval de betalingstermijn door de klant wordt overschreden, is de klant aan M.BitZ voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

3.1 M.BitZ behoudt de eigendom van alle door M.BitZ aan de klant geleverde zaken zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, heeft voldaan.

3.2 Zolang vaststaat dat het eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de klant, is de klant niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de zaken te beschikken zonder de schriftelijke toestemming van M.BitZ.

3.3 M.BitZ behoudt het recht voor om in het kader van de gesloten overeenkomst ontvangen zaken, gegevens, databestanden, resultaten en overige gegevens onder zich te houden, ondanks een bestande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan M.BitZ verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 4 Klachten

4.1 De klant dient klachten over geleverde zaken of verrichtte diensten binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de diensten zijn verricht schriftelijk aan M.BitZ te melden, zulks op straffe van verval van de mogelijkheid tot reclameren.

4.2 Indien een door de klant ingediende klacht door M.BitZ gegrond wordt geacht, heeft M.BitZ het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen.

Artikel 5 Intellectuele rechten en industriële eigendom

5.1 Het auteursrecht, waaronder begrepen alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de programmatuur, software en apparatuur die door M.BitZ aan de klant wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij M.BitZ of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5.2 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

5.3 Het staat M.BitZ vrij technische maatregelen te treffen ter bescherming van de apparatuur.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

10.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

10.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

10.5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

10.6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

10.7 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

10.8 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.9 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.10 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

10.11 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.12 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

10.13 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Elk van de partijen garandeert dat alle, al dan niet van de andere partij ontvangen, gegevens waarvan men weet ofwel dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, volstrekt geheim zullen blijven, tenzij uiteraard deze gegeven conform een wettelijke verplichting openbaar gemaakt dienen te worden. De ontvangende partij van de vertrouwelijke gegevens, gebruikt deze slechts voor doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen of beide partijen als vertrouwelijk is aangeduid.

11.2 De klant vrijwaart M.BitZ voor aanspraken van personen van wie (persoons)gegevens geregistreerd zijn of verwerkt worden in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting daartoe. Vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet indien de klant aantoont dat aan de aanspraak ten grondslag liggende redenen uitsluitend aan M.BitZ toerekenbaar zijn.

Artikel 12 Service en onderhoud

12.1 Service- en onderhoudswerkzaamheden worden door M.BitZ overeenkomstig de service-overeenkomst uitgevoerd.

12.2 Door M.BitZ kunnen wijzigingen aangebracht worden in de omvang alsmede de inhoud van de te verrichten service. M.BitZ zal de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van M.BitZ. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een halfjaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een half jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 25.000,– (vijfentwintig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van M.BitZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2 Aansprakelijkheid van M.BitZ voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan M.BitZ voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan M.BitZ voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

13.3 De aansprakelijkheid van M.BitZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant M.BitZ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en M.BitZ ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat M.BitZ in staat is adequaat te reageren.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij M.BitZ meldt, doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de schade.

13.5 De klant vrijwaart M.BitZ voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door M.BitZ geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 14 Levering en termijnen

14.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Artikel 15 Garantie

15.1 M.BitZ garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door M.BitZ geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal M.BitZ deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de leverancier geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal M.BitZ nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. M.BitZ kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden. Bovengenoemde voorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma’s.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

Artikel 17 Beëindiging

17.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet, in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

17.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.3 M.BitZ kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. M.BitZ zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.4 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij M.BitZ ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die M.BitZ vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomsten tussen M.BitZ en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht.

18.2 Geschillen die tussen M.BitZ en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Middelburg.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op de M.Bitz nieuwsbrief en blijf op de hoogte.